Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Naam:
Tsang Law Firm is een eenmanskantoor waarin de praktijk door mr. T.Y. Tsang wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Tsang Law Firm, en al diegenen die voor Tsang Law Firm werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking).

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Tsang Law Firm ten behoeve van de opdrachtgever. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Inschakeling van derden
Tsang Law Firm is gerechtigd bij uitvoering van haar werkzaamheden derden (waaronder onder meer deurwaarders, procureurs, deskundigen, buitenlandse advocaten) die niet dan wel indirect aan Tsang Law Firm zijn verbonden in te schakelen. Tsang Law Firm zal bij de inschakeling van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en vooraf met de klant bespreken. Tsang Law Firm is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden. Opdrachtgever is gehouden Tsang Law Firm te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Tsang Law Firm het verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Tsang Law Firm is verzekerd overeenkomstig de Verordening op Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Tsang Law Firm is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Tsang Law Firm afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Tsang Law Firm onder die verzekering draagt. Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid Tsang Law Firm beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht met een maximum van € 15.000,–. Elke aanspraak jegens Tsang Law Firm vervalt, indien deze niet binnen drie maanden, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Tsang Law Firm.

Artikel 6 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Op de dienstverlening van Tsang Law Firm is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door Tsang Law Firm aan de opdrachtgever verzonden nota’s. Tsang Law Firm heeft mr. T.Y. Tsang aangewezen als aanspreekpunt voor klachten. Indien na tussenkomst van mr T.Y. Tsang niet tot een oplossing leidt kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 7 Gefinancierde rechtsbijstand
De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Tsang Law Firm namens hem op grond van de Wet op de Rechtsbijstand een toevoeging (aanvraag gefinancierde rechtsbijstand) aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand bij toekenning van de aanvraag een eigen bijdrage vaststelt, die door de opdrachtgever aan de advocaat moet worden betaald. De Raad voor de Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend.

Artikel 8 Honorarium
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Daarnaast worden bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, procureurs, deskundigen, andere derden, reis- en verblijfkosten, griffierechten e.d.) separaat in rekening gebracht. Naast een vergoeding voor reistijd tegen het overeengekomen uurtarief geldt een kilometervergoeding per kilometer. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Door Tsang Law Firm kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan. Een ontvangen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur.

Artikel 9 Betaling
Betaling van facturen van Tsang Law Firm dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bij niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 100,–, dit onverminderd het recht van Tsang Law Firm om volledige vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bovendien is Tsang Law Firm alsdan bevoegd om de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 10 Wwft
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is Tsang Law Firm verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier zullen kopieën van de identiteitsdocument van opdrachtgever worden opgenomen. Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Tsang Law Firm ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder opdrachtgever van die melding op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Privacy
Tsang Law Firm verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Tsang Law Firm zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Tsang Law Firm wordt verwezen naar het privacy statement.

Artikel 12 Archivering
Tsang Law Firm heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Tsang Law Firm in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

Artikel 13 Derdengelden
Gelden die Tsang Law Firm ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Tsang Law Firm te Den Haag. Tsang Law Firm beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen Tsang Law Firm en opdrachtgever en op alle werkzaamheden van Tsang Law Firm is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Tsang Law Firm en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag, voor zover dit rechtens is toegestaan.

Artikel 15 Rechtsgebiedenregister
Mr. T.Y. Tsang heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: – vreemdelingenrecht – personen- en familierecht – erfrecht – algemene praktijk Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikel 13 Zaakwaarneming:

1.     Tsang Law Firm draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier intern dan wel extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

2.     Bij geplande zaakwaarneming wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd. 

3.     Bij niet-geplande zaakwaarneming draagt Tsang Law Firm er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door de waarnemer voor niet-geplande zaakwaarneming wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken. Daarenboven zijn in aanvullende overeenkomsten afspraken gemaakt met de zaakwaarnemer voor niet-geplande zaakwaarneming in gevallen van langdurige ziekte of overlijden.

4.     De geplande en niet-geplande zaakwaarneming geschiedt krachtens een waarnemingsovereenkomst met aanvullende afspraken door Mevrouw mr. J.M. Szczerbak van Szczerbak Advocatuur: Parkstraat 83, 2514JG, Den Haag.